top of page

OKRESOWE

Szkolenie dla pracodawców
i innych osób kierujących pracownikami
BHP
Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 16 godzin dydaktycznych

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo.

Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych czyli zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.

Podczas szkolenia stosowane są takie metody dydaktyczne jak:

 • dyskusje dotyczące okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy charakterystycznych dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia,

 • debaty wzbogacone prezentacją multimedialną na temat wniosków profilaktycznych,

 • zadania indywidualne oraz grupowe mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy,

 • filmy, testy oraz quizy.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP szkolenie może zostać zrealizowane w formie kursu lub seminarium (wersja stacjonarna) albo kształcenia kierowanego (wersja online lub e-learning wraz z konsultacjami) w zależności od decyzji i wyboru Klienta umożliwiającego:

 • uzyskanie nowej wiedzy, jak również zaktualizowanie lub uzupełnienie już posiadanej wiedzy na temat czynników środowiska pracy mogących powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,

 • poszerzenie wiedzy na temat środków i działań zapobiegawczych,

 • zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy,

 • przypomnienie  obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania

 • nabycie umiejętności postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO   

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,

 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,

 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy;

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów - 135 min.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami - 135 min.

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - 135 min.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki - 90 min.

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy - 90 min.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - 45 min.

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) - 45 min.

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego - 45 min.

 

Łączny czas trwania szkolenia okresowego - 720   minut czyli 16 godzin dydaktycznych (po 45 minut)

  SZCZEGÓŁOWY    PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO   

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

Aktualne przepisy

a) obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP

 • obowiązki osoby kierującej pracownikami wynikające z art. 212 KP,

 • zasady informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 KP),

 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,

 • obowiązek zapewnienia szkolenia pracownikom w zakresie BHP i P.POŻ.,

 • obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bhp,

 • obowiązki w zakresie organizacji pracy gwarantującej bezpieczne i higieniczne warunki pracy w obiektach budowlanych i pomieszczeniach pracy oraz wyposażenia w maszyny i urządzenia techniczne,

 • osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana znać, w zakresie niezbędnym
  do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady BHP,

 • obowiązki pracowników w zakresie BHP,

 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP

b) ochrona pracy kobiet i młodocianych:

 • dział VIII, IX KP,

 • wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,

 • wykaz prac wzbronionych młodocianym,

 • obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia kobiet w ciąży (normy dźwigania, praca w godzinach nadliczbowych i nocnych, przeniesienie do innej pracy, rozwiązanie umowy o pracę, urlop macierzyński i wychowawczy),

 • nauka zawodu młodocianych i przyuczenie do zawodu,

 • czas pracy młodocianych, urlopy.

c) profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami:

 • badania wstępne, okresowe, kontrolne- regulacje prawne,

 • badania środowiska pracy- przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, NDS, NDN, częstotliwość badań,

 • ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi występującymi w środowisku pracy,

 • zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów,

 • przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom,

 • zapewnienie pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno - sanitarnych oraz dostarczanie niezbędnych środków higieny osobistej.

d) szkolenia  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i P.POŻ:

 • obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika przez pracodawcę,

 • rodzaje szkoleń (wstępne, okresowe),

 • zasady organizacji szkoleń,

 • częstotliwość przeprowadzania szkoleń,

 • programy szkoleń,

 • planowanie szkoleń;

e)   postępowanie w związku z wypadkami i chorobami zawodowymi oraz świadczenia z nimi związane:

 • definicja wypadku przy pracy, choroby zawodowej,

 • wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,

 • wypadki w drodze do pracy i z pracy,

 • obowiązki pracodawcy, pracownika w razie zaistnienia wypadku,

 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

 • wypadki bezurazowe,

 • podejmowanie działań eliminujących lub ograniczających zagrożenia wypadkowe,

 • zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym,

 • obowiązek powiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Prokuratury o śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym wypadku przy pracy,

 • postępowanie w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia choroby zawodowej,

 • świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( rodzaje świadczeń, zasady ich przyznawania, utrata prawa do świadczeń.

f) ​nadzoru i kontroli warunków pracy

Państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy w Polsce oraz zakres ich działania i uprawnień:

 • Państwowa Inspekcja Pracy,

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,

 • Państwowa Straż Pożarna,

 • Urząd Dozoru Technicznego.

Społeczny nadzór nad warunkami pracy:

 • Społeczna Inspekcja Pracy,

Służba BHP:

 • rola, funkcja i zadania służby BHP,

 • zasady tworzenia służby BHP,

Komisja BHP:

 • obowiązek powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • skład komisji bhp i jej działania.

Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 

 • nowelizacja przepisów, w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy,

 • zmiany w rozporządzeniach,

 • nowe rozporządzenia,

 • orzecznictwo sądowe,

 • rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 

Wiadomości ogólne i podział czynników:

a) podstawowe pojęcia:

 • czynnik niebezpieczny,

 • czynnik szkodliwy,

 • czynnik uciążliwy.

b) ogólna klasyfikacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy,

c) charakterystyka czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy:

 • czynniki fizyczne w tym: oświetlenie, hałas, mikroklimat, prąd elektryczny,

 • czynniki chemiczne,

 • czynniki biologiczne: wirusy, bakterie, grzyby,

 • czynniki psychofizyczne w tym stres, obciążenie fizyczne, psychiczne;

d)  pomiary czynników szkodliwych (częstotliwość, rejestrowanie i przechowywanie wyników pomiarów).

Analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi:

 • analiza czynników w oparciu o pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy,

 • kryteria oceny niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy (NDN,NDS),

 • oświetlenie (natężenie i równomierność oświetlenia, oświetlenie światłem naturalnym

i sztucznym),

 • hałas (uciążliwe i szkodliwe oddziaływanie hałasu na narząd słuchu i cały organizm, ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas).

Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi:

 • obowiązki pracodawcy dotyczące oceny ryzyka zawodowego,

 • schemat postępowania przy ocenie ryzyka zawodowego,

 • metody oceny,

 • wyniki oceny,

 • działania wynikające z oceny ryzyka.

 

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy:

 • organizacja stanowisk pracy,

 • obowiązki osoby kierującej pracownikami,

 • stanowiska pracy z komputerami- organizacja,

 • ograniczenie narażenia wzrok,

 • zapobieganie zagrożeniom,

 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • cel zarządzania bezpieczeństwem,

 • wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;

 

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki:

 • definicja wypadku przy pracy,

 • procedura powypadkowa,

 • pojęcie wypadku przy pracy, w drodze do i z pracy,

 • choroby zawodowe.

 

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy:

 • metodyka szkolenia w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego,

 • zasady nauczania,

 • cykl Kolba czyli uczenie się przez doświadczenie,

 • instruktaż stanowiskowy – metody: pokaz, opis, wyjaśnienie, ćwiczenie,

 • metoda sytuacyjna,

 • metoda inscenizacji,

 • sposoby przygotowania instruktażu stanowiskowego,

 • dokumentacja szkolenia,

 • kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy;

 

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku:

 • definicja wypadku przy pracy,

 • informacje dotyczące wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy,

 • wypadki w drodze do pracy i z prac,

 • postępowanie powypadkowe:

-  uprawnienia i obowiązki pracownika,

-  obowiązki pracodawcy i zespołu powypadkowego,

-  sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego,

-  konsekwencje naruszenia przez pracodawcę obowiązków związanych z procedurą powypadkową.

 • zasady zachowania się w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia,

 • rodzaje gaśnic i ich rozmieszczenie,

 • wzywanie pomocy na miejsce wypadku,

 • zasady zabezpieczania miejsca wypadku i ewakuacji poszkodowanych,

 • postępowanie w razie złamań, zwichnięć, zranień, oparzeń, odmrożeń,

 • zasady postępowania z osobą porażoną prądem elektrycznym,

 • postępowanie w razie nagłych zatruć;

 

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników):

 • składka na ubezpieczenie wypadkowe,

 • koszty wydatków ponoszone przez przedsiębiorstwo,

 • określenie podstawowych składników kosztów wypadków,

 • świadczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 • wypłacanie świadczeń przez pracodawcę;

 

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego:

 • pojęcie ochrony środowiska,

 • obowiązki pracodawcy,

 • pozwolenie na eksploatację instalacji,

 • obowiązek prowadzenia ewidencji,

 • opłaty za korzystanie ze środowiska,

 • kontrola przestrzegania przepisów,

 • organizacja o zadania ochrony przeciwpożarowej w Polsce,

 • pojęcie innego miejscowego zagrożeni, awarii, klęski żywiołowej,

 • obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

 • instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów.

WARTO WIEDZIEĆ

  Odbiorcy  

bottom of page