top of page

OKRESOWE

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych
BHP
Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 8 godzin dydaktycznych

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo.

Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych czyli zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.

Szkolenie dostosowane zostanie do obowiązków i odpowiedzialności osób szkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas szkolenia stosowane są takie metody dydaktyczne jak:

 • dyskusje dotyczące okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy charakterystycznych dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia,

 • debaty wzbogacone prezentacją multimedialną na temat wniosków profilaktycznych,

 • zadania indywidualne oraz grupowe mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy,

 • filmy, testy oraz quizy.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP szkolenie może zostać zrealizowane w formie instruktażu umożliwiającego:

 • uzyskanie nowej wiedzy, jak również zaktualizowanie lub uzupełnienie już posiadanej wiedzy,

 • zdobycie umiejętności wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zbudowanie postawy osoby odpowiedzialnie wykonującej powierzone zadania z zachowaniem przepisów prawa.

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO   

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą - 45 min.

2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnienie zmian w technologii, organizacji pracy  i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy - 135 min.

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - 90 min.

4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

- 90 min.

 

Łączny czas trwania szkolenia okresowego    - 360 minut czyli 8 godzin dydaktycznych (po 45 minut)

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO   

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

a) prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane,

c) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,

d) zasady przydzielania i stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

e) nadzór i kontrola nad warunkami pracy,

f) instrukcje bhp opracowane przez zakład pracy dotyczące stanowisk pracy danej grupy zawodowej

2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnienie zmian w technologii, organizacji pracy  i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy:

a) czynniki szkodliwe dla zdrowia:

 • rodzaj czynnika szkodliwego występującego na stanowisku pracy szkolonej grupy pracowników (substancje chemiczne, pyły przemysłowe, hałas, wibracje, mikroklimat gorący, zimny, promieniowanie jonizujące, nadfioletowe, podczerwone),

 • sposób i skutki oddziaływania na organizm ludzki,

 • ogólne zasady profilaktyki,

 • zasady profilaktyki obowiązujące pracownika (zasady higieny osobistej, używanie sprzętu ochrony osobistej, badania lekarskie, okresowe i kontrolne),

 • propozycje pracowników;

b) zagrożenia związane z uciążliwością pracy – występujące na stanowisku pracy czynności wymagające wymuszonej pozycji ciała, nadmiernego wysiłku fizycznego, charakteryzujące się monotypią,

c) zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami:

 • źródła i rodzaje zagrożeń,

 • obowiązujące środki zabezpieczające,

 • obowiązujące pracownika zasady postępowania z uwagi na występujące zagrożenia,

 • jak wg pracownika powinno być zorganizowane dane stanowisko pracy i jakie powinno być zabezpieczenie stanowiska z uwagi na występujące zagrożenia;

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku:

a) postępowanie pracownika w razie wypadku przy pracy:

 • powiadomienie przełożonego o wypadku (obowiązek poszkodowanego, świadka),

 • pierwsza pomoc dla poszkodowanego,

 • zabezpieczenie miejsca wypadku,

 • sporządzenie protokołu powypadkowego (obowiązek zakładu pracy),

 • uprawnienia pracownika poszkodowanego do zgłoszenia uwag do protokołu powypadkowego,

 • prawo poszkodowanego (i rodziny) do odwołania od ustaleń zawartych w protokole,

 • rodzaj i wielkość świadczeń oraz warunki ich uzyskania;

b) postępowanie pracownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń:

 • w razie pożaru (alarmowanie o pożarze, zgłoszenie pożaru),

 • w razie awarii maszyny.

c) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku:,

 • zranienia,

 • krwotoki,

 • złamania i zwichnięcia kończyn,

 • oparzenia termiczne,

 • oparzenia substancjami żrącymi,

 • zatrucia, omdlenia,

 • porażenie prądem elektrycznym;

4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka:

a) omówienie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

b) wykorzystanie i przedstawienie zaistniałych wypadków w celu przedstawienia zapobiegawczych środków profilaktycznych.

 

od180720222_CENNIK szkolenia okresowego dla robotnikow.png

WARTO WIEDZIEĆ

bottom of page