top of page

WSTĘPNE

Szkolenie dla początkującej kadry kierowniczej
wersja online
BHP
Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 8 godzin dydaktycznych

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy i podejmują po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami .

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo.

Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych czyli zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.

Szkolenie dostosowane zostanie do obowiązków i odpowiedzialności osób szkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas szkolenia stosowane są takie metody dydaktyczne jak:

 • dyskusje dotyczące okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy charakterystycznych dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia,

 • debaty wzbogacone prezentacją multimedialną na temat wniosków profilaktycznych,

 • zadania indywidualne oraz grupowe mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy,

 • mini-wykład, filmy, testy oraz quizy.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP szkolenie może zostać zrealizowane w formie instruktażu umożliwiającego:

 • uzyskanie nowej wiedzy, jak również zaktualizowanie lub uzupełnienie już posiadanej wiedzy,

 • zdobycie umiejętności wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zbudowanie postawy osoby odpowiedzialnie wykonującej powierzone zadania z zachowaniem przepisów prawa.

UWAGA: zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

 „W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką”

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy - 20 min.

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy  i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 30 min.

3. Aktualne przepisy dotyczące:

a) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

b) szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

d) stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe - 40 min.

4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - 20 min.

5. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy - 30 min.

6. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze - 60 min.

7. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym - 25 min.

8. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywiualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego - 10 min.

9. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika - 10 min.

10. Wymagania i zasady prowadzenia instruktażu stanowiskowego - 20 min.

11. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego - 5 min.

12. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru - 30 min.

13. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy - 60 min

 

Łączny czas trwania szkolenia wstępnego  - 360 minut czyli 8 godzin dydaktycznych (po 45 minut)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) zakres przedmiotowy przepisów BHP,

c) środki służące zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

d) źródła prawnej ochrony pracy w Polsce,

e) organy nadzoru i kontroli warunków pracy;

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy  i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) obowiązki i uprawnienia pracodawcy,

b) obowiązki i uprawnienia pracownika,

c) obowiązki kierownika komórki organizacyjnej,

d) zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy,

e) zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

3. Aktualne przepisy dotyczące:

a) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

b) szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

d) stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) odpowiedzialność porządkowa,

b) odpowiedzialność materialna,

c) odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,

b) odpowiedzialność karna;

5. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

6. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze:

a) Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych:

 • czynniki niebezpieczne ( urazowe ),

 • czynniki szkodliwe i uciążliwe (fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne);

b) Zasady likwidacji lub ograniczenia wpływu tych czynników na pracownika:

 • eliminacja źródeł niebezpiecznych i szkodliwych czynników,

 • ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych i szkodliwych poprzez osłonięcie strefy narażenia,

 • ograniczenie zagrożenia człowieka czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi przez dobór pracowników, właściwą organizację pracy oraz oddziaływanie na bezpieczne zachowanie pracowników,

 • ograniczenie wpływu tych czynników poprzez zastosowanie ochron osobistych,

 • ograniczenie zagrożenia człowieka czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi przez dobór pracowników, właściwą organizację pracy oraz oddziaływanie na bezpieczne zachowanie pracowników;

7. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym:

a) maszyny i inne urządzenia techniczne,

b) stanowisko pracy - ogólne wymagania dla stanowisk pracy,

c) organizacja stanowiska pracy z komputerem:

 • rozmieszczenie elementów stanowiska pracy ( siedzisko, stół, monitor, klawiatura),

 • podstawowe zasady pracy przy komputerze,

 • obowiązki pracodawcy;

d) ogólne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń,

e) transport wewnątrzzakładowy:

 • transport ręczny,

 • zasady prawidłowego przenoszenia ciężarów;

f) normy transportu ręcznego dla dorosłych:

 • mężczyźni – transport indywidualny i transport zespołowy,

 • kobiety,

 • młodociani;

g) drogi transportowe,

h) transport mechaniczny;

8. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego:

a) środki ochrony indywidualnej,

b) odzież i obuwie robocze,

c) obowiązki pracodawcy,

d) pranie odzieży roboczej;

9. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika:

a) zasady higieny osobistej,

b) pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne - ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

c) środki higieny osobistej;

10. Wymagania i zasady prowadzenia instruktażu stanowiskowego

11. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego:

a) profilaktyczne badania lekarskie:

 • badania wstępne,

 • badania okresowe,

 • badania kontrolne;

b) skierowanie na badania lekarskie,

c) zaświadczenie lekarskie,

d) służba medycyny pracy,

e) badania sanitarne,

f) posiłki profilaktyczne i napoje;

12. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru:

a) ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom,

b) ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom,

c) zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków,

d) rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego,

e) zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru.

13. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy:

a) Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,

b) Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy,

c) Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy:

 • zranienia,

 • krwotoki,

 • złamania,

 • zwichnięcia,

 • urazy termiczne ( oparzenia, odmrożenia ),

 • porażenie prądem elektrycznym ( sztuczne oddychanie metodą usta-usta, pośredni masaż serca),

 • zatrucia chemiczne

Organizacja

Termin szkolenia: 11 wrzesień 2020 od 9:00 do 15:30

 

Forma: online

Koszt: 79,00 pln brutto za udział jednej osoby (cena zawiera 23% VAT)

           

Płatność: przelewem na wskazane konto bankowe; faktura dostarczana drogą elektroniczną.

Zapisy

1.  Zapoznaj się z:

     Polityką prywatności             

Regulaminem usługi szkoleniowej

2. Wypełnij Formularz zgłoszenia 

​3. Wyślij wypełniony i podpisany Formularz na adres: zarecka.szkolenia.doradztwo@gmail.com

4. Weź udział w szkoleniu i poznaj wiele zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi

w Twoim zakładzie pracy.

   Przekonaj się, że szkolenie  BHP może być ciekawe.   

WARTO WIEDZIEĆ

bottom of page