top of page


 WSTĘPNE SZKOLENIE BHP

WSTĘPNE

Szkolenie
podstawowe


wersja online
BEZPIECZNE I  HIGIENICZNE
WARUNKI PRACY
Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w wersji podstawowej - 3 godziny dydaktyczne
 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy - 5 min.

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy  i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 10 min.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - 5 min.

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy - 10 min.

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze - 20 min.

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym - 10 min.

7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego - 10 min.

8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika - 10 min.

9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego - 10 min.

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru - 20 min.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy - 25 min

 

Łączny czas trwania ogólnego, szkolenia wstępnego w wersji podstawowej - 135 minut

czyli 3 godziny dydaktyczne (po 45 minut) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane na podstawie szczegółowego programu, opracowanego przez Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo.

Czas trwania szkolenia to 3 godziny dydaktyczne plus 15-minutowa przerwa czyli zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.

Podczas szkolenia stosowane są takie metody dydaktyczne jak:

 • dyskusje dotyczące okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy charakterystycznych dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia,

 • debaty wzbogacone prezentacją multimedialną na temat wniosków profilaktycznych,,

 • mini-wykład, filmy lub quizy.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP szkolenie może zostać zrealizowane w formie instruktażu umożliwiającego:

 • uzyskanie nowej wiedzy, jak również zaktualizowanie lub uzupełnienie już posiadanej wiedzy,

 • zdobycie umiejętności wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zbudowanie postawy osoby odpowiedzialnie wykonującej powierzone zadania z zachowaniem przepisów prawa.

UWAGA: zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

 „W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką”

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

a) pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) zakres przedmiotowy przepisów BHP.

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy  i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) obowiązki i uprawnienia pracodawcy,

b) obowiązki i uprawnienia pracownika,

c) zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

a) odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,

b) odpowiedzialność porządkowa pracownika.

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

a) charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych:

 • czynniki niebezpieczne ( urazowe ),

 • czynniki szkodliwe i uciążliwe (fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne).

b) najpoważniejsze zagrożenia przy wykonywaniu pracy,

c) zasady likwidacji lub ograniczania wpływu tych czynników na pracownika.

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

a) stanowisko pracy - ogólne wymagania dla stanowisk pracy

b) organizacja stanowiska pracy z komputerem,

c) ogólne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń.

7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

a) środki ochrony indywidualnej,

b) odzież i obuwie robocze,

c) obowiązki pracodawcy,

d) pranie odzieży roboczej.

8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

a) zasady higieny osobistej,

b) pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne - ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

 

9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

a) profilaktyczne badania lekarskie:

 • badania wstępne,

 • badania okresowe,

 • badania kontrolne;

b) skierowanie na badania lekarskie,

c) zaświadczenie lekarskie.

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

a) ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom,

b) zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków,

c) zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

a) ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy - pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Organizacja

Terminy szkoleń do wyboru:

29 listopada 2021 od 7:00 do 9:30

  1 grudnia 2021 od 7:00 do 9:30

 

Forma: online

Koszt: 43,00 pln brutto za udział jednej osoby.

           

Płatność: przelewem na wskazane konto bankowe; faktura dostarczana drogą elektroniczną.

Dokumentacja: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz karta szkolenia wstępnego przesyłana w wersji papierowej na podany adres w terminie 7 dni roboczych.

Zapisy

1.  Zapoznaj się z:

     Polityką prywatności             

Regulaminem usługi szkoleniowej

2. Zapisz się na szkolenie

3. Weź udział w szkoleniu i bądź bezpieczniejszy każdego dnia.

 Przekonaj się, że szkolenie BHP może być ciekawe. 

WARTO WIEDZIEĆ

bottom of page