top of page

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wiele podmiotów zobowiązanych jest do powołania 

Inspektora ochrony danych.

Sprawdź, jak wygląda zakres zadań Inspektora, który realizuję

w ramach umowy o świadczenie usług... i bądź na bieżąco

Box Skład

  Dbanie o   zgodność z  wymaganiami   Rodo   

Informuję o obowiązkach oraz wspieram i doradzam w procesie przetwarzania danych oraz realizacji obowiązków administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami

  Kontrola zgodności   

Na bieżąco monitoruję przestrzeganie zapisów RODO oraz nadzoruję procesy upoważniania, udostępniania i powierzania danych oraz realizacji procedur postępowania uwzględnionych w Polityce Bezpieczeństwa

 

  Audyty wewnętrzne   

Przeprowadzam audyty zgodności przetwarzania z przepisami, opracowuję materiały podsumowujące wraz z zaleceniami; kontroluję skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych w procesie ochrony danych osobowych oraz prezentuję proponowane zmiany zabezpieczeń uwzględniających nowe ryzyka

trzy pudełka

  Nadzór nad uwzględnieniem bezpieczeństwa danych na       etapie planowanych projektów   

Biorę udział w spotkaniach dotyczących planowanych zmian w jednostce oraz opiniuję je z punktu widzenia ewentualnych ryzyk dla praw i wolności osób, których dane są przetwarzane i proponuję adekwatne rozwiązania i zabezpieczenia

 

  Weryfikacja działalności  podmiotów przetwarzających   

Nadzoruję podmioty przetwarzające dane osobowe oraz sparwdzam zgodność ich postępowania z zapisami umów powierzenia przetwarzania danych i wymaganiami RODO

  Szkolenie personelu   

 

Analizuję poziom wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i prowadzę szkolenia dopasowane do realnych potrzeb i branży zarówno dla pracowników, jak i podmiotów współpracujących

 

  Spotkania przypominające  zasady ochrony danych osobowych   

Organizuję cykliczne spotkania przypominające zasady ochrony uwzględnione w Polityce Bezpieczeństwa, omawiam zaistniałe incydenty i właściwe sposoby reagowania na powstałe uchybienia

  Ocena skutków dla ochrony danych   

 

Udzielam zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitoruję jej wykonanie zgodnie z Rozporządzeniem.  Wspieram procesy: identyfikacji operacji przetwarzania i celów przetwarzania, oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą oraz planowania środków w celu zaradzenia ryzyku

stacjonarne
Pudełka

  Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych   

W razie potrzeby kontaktuję się z Urzędem w imieniu administratora danych, udzielam odpowiedzi na zadane pytania, przeprowadzam  stosowne sprawdzenia na wniosek Prezesa Urzędu, wspieram proces zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

  Bieżący kontakt z osobami, których dane dotyczą   

 

Pełnię funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

WARTO WIEDZIEĆ

bottom of page