top of page

OKRESOWE

Szkolenie dla pracowników
administracyjno-biurowych
BHP
Program szkolenia zgodny z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowany na 8 godzin dydaktycznych

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez Agnieszka Żarecka Szkolenia Doradztwo Rodo.

Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych czyli zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.

Podczas szkolenia stosowane są takie metody dydaktyczne jak:

 • dyskusje dotyczące okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy charakterystycznych dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia,

 • debaty wzbogacone prezentacją multimedialną na temat wniosków profilaktycznych,

 • zadania indywidualne oraz grupowe mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy,

 • filmy, testy oraz quizy.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP szkolenie może zostać zrealizowane w formie seminarium (weerjsa stacjonarna) albo kształcenia kierowanego (wersja online lub e-learning wraz z konsultacjami) w zależności od decyzji i wyboru Klienta umożliwiającego:

 • uzyskanie nowej wiedzy, jak również zaktualizowanie lub uzupełnienie już posiadanej wiedzy,

 • zdobycie umiejętności wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zbudowanie postawy osoby odpowiedzialnie wykonującej powierzone zadania z zachowaniem przepisów prawa.

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO   

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, 

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników - 45 min.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników - 90 min.

3. Problemy związane z organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe - 90 min.

4. Postępowanie w zakresie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - 90 min.

 

Łączny czas trwania szkolenia okresowego - 380   minut czyli 8 godzin dydaktycznych (po 45 minut)

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO   

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy w związku z bezpieczeństwem i higieną pracy uregulowane w Kodeksie Pracy,

 • prawa i obowiązki pracowników w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz  prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych:

 • wykaz prac szczególnie uciążliwych, lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,

 • obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia kobiet w ciąży(normy dźwigania, praca w godzinach nadliczbowych i nocnych, przeniesienie do innej pracy, delegowanie poza stałe miejsce zatrudnienia, rozwiązanie umowy o pracę, urlop macierzyński, urlop wychowawczy),

 • wykaz prac wzbronionych młodocianym,

 • nauka zawodu młodocianych i przyuczenie do zawodu,

 • czas pracy młodocianych, urlopy;

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

 • definicja wypadku przy pracy,

 • wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy,

 • wypadki w drodze do pracy i z pracy,

 • rodzaje wypadków (śmiertelne, ciężkie, zbiorowe),

 • zgłaszanie wypadków (obowiązki pracodawcy dotyczące powiadamiania PIP i prokuratury o zaistniałym wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym),

 • dochodzenie i dokumentacja powypadkowa (zespół powypadkowy, sporządzanie dokumentacji),

 • pojęcie choroby zawodowej,

 • wykaz chorób zawodowych, na stanowiskach pracy,

 • procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej, oraz w związku z ustaleniem jej przyczyn,

 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące pracownikom w związku z wypadkiem, lub chorobą zawodową (zasady zgłaszania roszczeń odszkodowawczych, przyczyny utraty prawa do świadczeń, zasady ustalania wysokości świadczeń);

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników:

 • badania wstępne, okresowe, kontrolne - regulacje prawne,

 • badania środowiska pracy - przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,

 • ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi występującymi w środowisku pracy,

 • posiłki profilaktyczne i napoje,

 • pomieszczenia i urządzenia higieniczno- sanitarne,

 • wymogi dotyczące pomieszczeń pracy (wentylacja, oświetlenie, powierzchnia, mikroklimat, itp.)

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników:

a) ryzyko zawodowe:

 • pojęcie ryzyka zawodowego,

 • obowiązki pracodawcy w zakresie ryzyka zawodowego,

 • profilaktyczna ochrona pracy,

 • ręczne prace transportowe.

b) ocena ryzyka zawodowego:

 • pojęcie ryzyka zawodowego,

 • metody oceny ryzyka zawodowego,

 • ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

c) omówienie czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy szkolonej grupy:

 • czynniki chemiczne,

 • czynniki fizyczne,

 • czynniki biologiczne,

 • czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy;

a) czynniki szkodliwe dla zdrowia:

 • rodzaj czynnika szkodliwego występującego na stanowisku pracy szkolonej grupy pracowników (substancje chemiczne, pyły przemysłowe, hałas, wibracje, mikroklimat gorący, zimny, promieniowanie jonizujące, nadfioletowe, podczerwone),

 • sposób i skutki oddziaływania na organizm ludzki,

 • ogólne zasady profilaktyki,

 • zasady profilaktyki obowiązujące pracownika (zasady higieny osobistej, używanie sprzętu ochrony osobistej, badania lekarskie, okresowe i kontrolne),

 • propozycje pracowników;

b) zagrożenia związane z uciążliwością pracy – występujące na stanowisku pracy czynności wymagające wymuszonej pozycji ciała, nadmiernego wysiłku fizycznego, charakteryzujące się monotypią,

c) zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami:

 • źródła i rodzaje zagrożeń,

 • obowiązujące środki zabezpieczające,

 • obowiązujące pracownika zasady postępowania z uwagi na występujące zagrożenia,

 • jak wg pracownika powinno być zorganizowane dane stanowisko pracy i jakie powinno być zabezpieczenie stanowiska z uwagi na występujące zagrożenia;

3. Problemy związane z organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe :

a) podstawy prawne

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 148,
  poz. 973)

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 129, poz. 844)

b) organizacja pracy na stanowiskach pracy biurowej wyposażonych monitory ekranowe powinna uwzględniać następujące elementy:

 • odpowiednie wymiary pomieszczeń pracy,

 •  odpowiednie parametry mikroklimatu,

 • zasady ergonomii na stanowiskach pracy biurowej wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;

c) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku:,

 • zranienia,

 • krwotoki,

 • złamania i zwichnięcia kończyn,

 • oparzenia termiczne,

 • oparzenia substancjami żrącymi,

 • zatrucia, omdlenia,

 • porażenie prądem elektrycznym;

4. Postępowanie w zakresie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku:

a) postępowanie pracownika w razie wypadku przy pracy.

 • powiadomienie przełożonego o wypadku,

 • pierwsza pomoc dla poszkodowanego,

 • zabezpieczenie miejsca wypadku,

 • sporządzenia protokołu powypadkowego,

 • uprawnienia pracownika poszkodowanego do zgłoszenia uwag do protokołu powypadkowego,

 • prawo poszkodowanego (i rodziny) do odwołania od ustaleń zawartych w protokole,

 • rodzaj i wielkość świadczeń oraz warunki ich uzyskania.

b) postępowanie pracownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń:

 • w razie pożaru,

 • w razie awarii urządzeń biurowych.

c) zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

od18072022_CENNIK szkolenia okresowego dla prac biurowych.png

WARTO WIEDZIEĆ

bottom of page